بدون دسته‌بندی

آشنایی با ۸۷ مهارت نرم

آشنایی با هشتاد و هفت مهارت نرم ویژه انسان‌های پیشرو و ارزش آفرین

استعداد پنهان خود را کشف کنیم.

استعداد پنهان خود را کشف کنیم!

بدن ما چگونه با دیگران حرف میزند.

بدن ما چگونه با دیگران حرف می‌زند؟!

بررسی قدرت عادت در زندگی شخصی و شغلی

بررسی قدرت عادت در زندگی شخصی و شغلی

بهتر صحبت کنیم؛ مؤثرتر ارتباط برقرار کنیم

بهتر صحبت کنیم؛ مؤثرتر ارتباط برقرار کنیم! (آشنایی با تکنیک های تقویت مهارت فن بیان و سخنرانی)

بهتر صحبت کنیم

بهتر صحبت کنیم؛ موثرتر ارتباط برقرا کنیم!

تاب‌آور باشیم و بر مشکلات زندگی غلبه کنیم.

تاب‌اور باشیم و بر مشکلات زندگی غلبه کنیم!

هوشمندانه کار کنید! سخت کار نکنید!

تست وبینار

توانمندسازی دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم

توانمندسازی دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم

جلسه هماهنگی همکاران سامانه بهیاد

جلسه هماهنگی همکاران سامانه بهیاد

خلاقه فکر کنیم

خلاقانه فکر کنیم؛ هوشمندانه تصمیم بگیریم!

زمان را هوشمندانه مدیریت کنیم

زمان را هوشمندانه مدیریت کنیم؛ بهره‌وری را چند برابر افزایش دهیم!

شفاف‌تر بیندیشیم؛ ارزشمندتر زندگی کنیم

شفاف‌تر بیندیشیم؛ ارزشمندتر زندگی کنیم!

فردی بشوید که هر تیمی خواهانش است

فردی بشوید که هر تیمی خواهانش است!

فردی بشوید که هر تیمی خواهانش است!

کشف نمودار زندگی

کشف نمودار زندگی